Kunnen wij gebruik maken van het dienstenpakket van Flanders Image?
Alle Belgische Ambassades, Consulaten en Vlaamse Vertegenwoordigingen dienen rechtstreeks contact op te nemen met Flanders Image i.v.m. de vertoning van audiovisuele creaties. Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen om ons zo in staat te stellen u op een correcte en professionele wijze te helpen. Voor het vinden van een gepaste creatie, het checken met de rechtenhouder(s), het vinden van de geschikte drager, het opsturen van materialen, en het door u of door derden communiceren van de vertoning(en) dient u een periode van (minimum!) drie maanden te rekenen. Bij last-minute aanvragen waarbij de kwaliteit van onze dienstverlening niet kan worden gegarandeerd, behouden we het recht om de aanvraag niet te aanvaarden.

Hoe verloopt het selectieproces?
Het selecteren van een film laten we aan u over. We gaan er van uit dat de Ambassade, Consulaat of Vertegenwoordiging het best geplaatst is om het plaatselijke evenement en de interesse van het publiek in te schatten. Er zijn echter ook een aantal beperkingen (bv. culturele rechten, plaatselijke rechtenhouders, beschikbare taalversies, ...) waar rekening mee moet worden gehouden.

Hoe zit het met de culturele rechten op een audiovisuele creatie?
De culturele rechten op een audiovisuele creatie komen na twee jaar vrij. Deze clausule is echter steeds ondergeschikt aan overeenkomsten opgemaakt tussen de producent en bv. een koper (distributeur, televisiestation, …) in een bepaald land/territorium. In dat laatste geval dient de toestemming van de koper te worden verkregen. In alle andere gevallen wordt voorafgaand contact opgenomen met de producent. (Zie ook: ‘copyrights’)

Hoe zit het met censuur?
Flanders Image gaat er steeds van uit dat de uitgeleende films integraal en zonder enige vorm van onderbreking worden vertoond. Elke vorm van censuur die op een audiovisuele creatie zou worden toegepast, dient steeds voorafgaand besproken te worden met de makers of de plaatselijke rechtenhouder (distributeur, televisiestation, ...). Deze ingrepen kunnen slechts na het bekomen van een schriftelijke toestemming.

Wat gebeurt er achteraf met de materialen die Flanders Image ons bezorgde?
De materialen die wij u bezorgen, geven wij in bruikleen. Tenzij anders overeengekomen, verwachten wij dat deze materialen onmiddellijk na gebruik worden terugbezorgd op onze kantoren – in perfecte staat, en dit volledig vrij van verzendings- of andere kosten. Belangrijk: Ook als de verzending per diplomatieke tas gebeurt, staat u geheel in voor de kostenloze aflevering op onze kantoren.

Hoe zit het met copyrights, aansprakelijkheid bij beschadiging, verlies of diefstal van materialen?
Op alle audiovisuele creaties rust er een copyright dat te allen tijde dient te worden gerespecteerd. De culturele rechtenclausule vormt hier geen uitzondering op. Het zonder toestemming van de rechtenhouders kopiëren van een audiovisuele creatie, of deze op een server plaatsen (ongeacht of dit voor persoonlijk, intern of extern gebruik is bedoeld), is dus ook hier illegaal en is m.a.w. een misdrijf. Wij verwachten dat de bezorgde materialen (dcp, hd-cam, dvd, bluray, betacam, 35mm print, …) te allen tijde veilig ter plaatse worden bewaard en enkel worden gebruikt voor het vooraf afgesproken doel. Wij verwachten dat de Ambassade / Consulaat / Vertegenwoordiging zich hiervoor garant stelt.

Ter info: Ook het opnemen van filmbeelden tijdens de projectie, ongeacht het toestel (camera, gsm, …), is illegaal. Wij gaan er tevens van uit dat u de nodige voorzorgsmaatregelen (verzekeringen) treft inzake beschadiging of diefstal/verlies van materialen, of er op toeziet dat de organisatoren van een plaatselijk evenement dit hebben gedaan.

Komt Flanders Image financieel tussen in de organisatie van culturele evenementen in het buitenland?
Het gratis leveren van onze diensten wordt als bijdrage in de organisatie beschouwd. Wij verzoeken u dan ook Flanders Image te vermelden in alle communicatie. Het Flanders Image logo kan u hier terugvinden.

Mogen de materialen op de Flanders Image website worden gebruikt?
Alle materialen op deze website die kunnen worden gedownload mogen uiteraard gebruikt worden ter promotie van de respectieve films. Hetzelfde geldt voor materialen uit (print/elektronische) publicaties zoals het Flanders (i) magazine. Hier geldt wel de voorwaarde dat de bron/publicatie en auteur steeds duidelijk vermeld wordt. Uitzonderingen zijn de in de publicaties geplaatste portretten. Meestal mogen deze niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de maker.

Zijn er nog bepaalde voorwaarden?
Flanders Image verwacht dat u de toegestuurde formulieren grondig leest, invult en voor akkoord tijdig terugstuurt. Dit geldt ook voor het evaluatieformulier achteraf.

Preferential partners